REGULAMIN SERWISU TRANSFORMACJARELACJI.PL Z DNIA 01.08.2023 R.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 4. SPOSOBY PŁATNOŚCI
 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.      Serwis dostępny pod adresem internetowym https://transformacjarelacji.pl/ prowadzony jest przez Witolda Krzoska prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Transformacja Relacji Witold Krzosek, adres: ul. Tadeusza Gerbera 14 lok. 34/6, 05-500 Piaseczno, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 5221865362, REGON: 017512089, adres poczty elektronicznej e-mail: kontakt@transformacjarelacji.pl, telefon: +48 607 940 302.

1.2.      Niniejszy Regulamin skierowany jest wyłącznie do konsumentów. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

1.3.      Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca (dalej też „Administrator”). Dane osobowe przetwarzane są w celach i  zakresie wskazanym w Polityce Prywatności oraz w Rozdziale 5 Regulaminu.

1.4.      Definicje

1.4.1.   DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2.   FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym terminu Usługi i płatności.

1.4.3.   KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży z Usługodawcą.

1.4.4.   USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.4.5.   TRWAŁY NOŚNIK – materiał lub narzędzie pozwalające Klientowi lub Usługodawcy przechowywać i odtwarzać informacje w niezmienionej postaci, przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą w związku z zawartą Umową Sprzedaży.

1.4.6.   KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

1.4.7.   RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

1.4.8.   NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Usługach dostępnych w Serwisie.

1.4.9.   USŁUGA – usługa psychologiczna lub edukacyjna dostępna w Serwisie świadczona w trybie stacjonarnym lub zdalnym będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą.

1.4.10.  REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.

1.4.11.  POLITYKA PRYWATNOŚCI – dostępny w Serwisie w zakładce „Polityka Prywatności”  dokument w postaci elektronicznej zawierający szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania przez Usługodawcę (dalej też „Administrator”) danych osobowych i ich ochronę przez Administratora w związku z prowadzonym Serwisem.

1.4.12.  SERWIS – dostępny pod adresem internetowym: https://transformacjarelacji.pl/ należącym do Usługodawcy.

1.4.13.  USŁUGODAWCA – Witold Krzosek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Transformacja Relacji Witold Krzosek, adres: ul. Tadeusza Gerbera 14 lok. 34/6, 05-500 Piaseczno, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 5221865362, REGON: 017512089, adres poczty elektronicznej e-mail: kontakt@transformacjarelacji.pl, telefon: +48 607 940 302.

1.4.14.  UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Usługi zawierana albo zawarta między Klientem, a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu.

1.4.15.  USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa obejmująca, Formularz Zamówienia i Newsletter, świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

1.4.16.  ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zakończone płatnością składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi z Usługodawcą.

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE

2.1.      W ramach Serwisu można korzystać z Usług Elektronicznych.

2.1.1.   Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem wybrania Usługi i trybu jej wykonania w Serwisie. W kolejnym kroku należy przejść do kalendarza Zencal, wybrać właściwą osobę oraz określić termin lub harmonogram spotkań. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie czterech kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia (2) wyborze sposobu zapłaty (3) akceptacji każdego z obowiązkowych oświadczeń  (4) kliknięciu pola „Zapłać” (5) dokonaniu płatności za wybraną usługę. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, rodzaju Usługi oraz sposób płatności.

2.1.2.   Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Serwisu adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, kliknięciu pola „Zapisz się” oraz potwierdzeniu chęci otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej.

2.2.      Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.

2.2.1.   Newsletter w Serwisie świadczone są przez czas nieoznaczony.

2.2.2.   Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.

2.3.      Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

2.3.1.   Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

2.3.2.   Dostęp do poczty elektronicznej.

2.3.3.   Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 47.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 37.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 50.0.0 i wyższej.

2.3.4.   Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024×768.

2.3.5.   Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.4.      Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich własności intelektualnej osób trzecich.

2.5.      Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.6.      Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.      Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Usługach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.2.    Umowa Sprzedaży nie może zostać zawarta i Usługa wykonana w przypadku Klienta, w którego związku (1) ma miejsce przemoc (fizyczna/psychiczna) zagrażającą zdrowiu lub życiu, lub (2) występuje aktywne uzależnienie od alkoholu lub substancji psychoaktywnych.

3.3.      Cena Usługi uwidoczniona na stronie Serwisu podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

3.4.      Cena Usługi nie zawiera kosztów płatności.

3.5.      Cena Usługi uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Usług po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

3.6.      Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień

3.6.1.   W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

3.6.2.   Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez wyświetlenie stosownej wiadomości na stronie Serwisu po złożeniu Zamówienia – i z tą chwilą zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Usługodawcą. Dodatkowo Usługodawca przesyła na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie złożenia Zamówienia i jego przyjęcia do realizacji.

3.7.      Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.5.2., (3) wyświetlenie wiadomości, o której mowa w pkt. 3.5.2. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Usługodawcy oraz na Trwałym Nośniku.

 1. SPOSOBY PŁATNOŚCI

4.1.      Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności:

4.1.1.   Mikropłatności – możliwe są za pośrednictwem (1) serwisu PayPal, który oferuje sposób zapłaty kartą płatniczą oraz (2) serwisu Przelewy24, który oferuje płatności elektroniczne za pośrednictwem banku i płatności elektroniczne Blik. Aktualne sposoby płatności dostępne są w trakcie składania zamówienia.

4.2.      Obsługę Mikropłatności prowadzą:

4.2.1.  PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. oraz PayPro S.A.

4.3.      W zakresie skorzystania z Mikropłatności PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. oraz PayPro S.A. są niezależnymi od Usługodawcy administratorami danych osobowych Klientów w rozumieniu RODO.

4.4.      Dane osobowe Klientów przekazane przez Usługodawcę do PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. oraz PayPro S.A. będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w tym zgodnie z przepisami RODO.

4.5.      W przypadku prośby o wystawienie rachunku lub faktury, Klient wyraża zgodę na otrzymanie od Usługodawcy faktury w postaci elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

5.6.      Podanie danych Klienta w trakcie składania Zamówienia w Serwisie jest dobrowolne. Jednakże zawarcie Umowy Sprzedaży i jej wykonanie przez Sprzedającego, nie jest możliwe bez podania przez Klienta danych osobowych.

5.7.      W celu korzystania przez Klienta ze Serwisu niezbędne jest (1) złożenie Zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie wraz z (2) wyrażeniem zgody na  przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę oraz (3) zaakceptowanie Regulaminu.

5.8.      Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są w szczególności : ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j.) oraz RODO.

5.9.      Dane przekazywane przez Klientów w trakcie korzystania z Serwisu mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę w następujących celach: (1) realizacji Zamówień składanych przez Klientów oraz Umów Sprzedaży, (2) realizacji Usług Elektronicznych, (3) ewidencjonowania sprzedaży i Klientów Serwisu, (4) kontaktów związanych z realizacją bieżących i przyszłych Zamówień, w tym w celu otrzymywania ofert handlowych oraz Newsletterów, przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, (5) w celach podatkowych.

5.10.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia przez Administratora wszystkich obowiązków nałożonych na niego normami prawnymi, w szczególności do rozliczenia wykonania Umowy Sprzedaży dla zamówionych Usług.

5.11.     Administratorem danych osobowych Klientów jest Usługodawca. W każdym momencie Klientowi przysługuje prawo dostępu, poprawiania jak i usunięcia oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód do przetwarzania danych osobowych oraz do otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w tym Newsletterów.

5.12.    Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.13.    Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): (1) oznaczenia identyfikujące Klienta,  (2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient,  (3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi Elektronicznej, (4) informacje o skorzystaniu przez Klienta z Usług Elektronicznych.

5.14.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługują określone prawa, w tym: (1) prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Klienta w tym nie posiadającego Konta; (2) prawo do sprostowania tych danych; (3) prawo do usunięcia tych danych, (4) prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych; (5) prawo do przenoszenia tych danych; (6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów); (7) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda) – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach RODO.

5.15.    Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie mu na adres internetowy e-maili Newsletterów. W takim przypadku Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Serwis celu przekazywania mu powyższych informacji. Zgoda na przesyłanie Klientowi informacji handlowych, o których mowa w zdaniu poprzednim może być w każdym czasie cofnięta poprzez przesłanie maila na adres e-mail: kontakt@transformacjarelacji.pl. Przekazywane przez Klientów w trakcie rejestracji dane, przechowywane są na serwerach Usługodawcy, których zabezpieczenia odpowiadają warunkom wynikającym z przepisów RODO.

5.16.    Dane Klientów Serwisu mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie maila na adres e-mail kontakt@transformacjarelacji.pl.

5.17.    Administrator danych osobowych nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Kliencie jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami RODO.

5.18.    Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta, oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usług Elektronicznych.

5.19.    Wraz z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta, Administrator danych osobowych usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP Klienta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia Zamówienia lub Umowy Sprzedaży czy też Usług Elektronicznych.

5.20.    Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Serwis, w razie wszelkich uchybień co do ich przetwarzania, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl).

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1.      Reklamacje z tytułu niezgodności Usługi z Umową Sprzedaży:

6.2.      Usługodawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność na zasadach i z zastrzeżeniami określonymi poniżej, za brak zgodności Usługi z Umową Sprzedaży, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.

6.3.      Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Usługę w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Usługi z Umową Sprzedaży są określone w szczególności przez przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).

6.4.      Usługa jest zgodna z Umową Sprzedaży, w szczególności gdy jej:

6.4.1.   Opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;

6.4.2.   Przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Klientowi, o którym Klient powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży i który Usługodawca zaakceptował:

6.4.2.1. Nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się Usługi tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

6.4.2.2. Ma takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Usługi tego rodzaju i których Klient może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Usługi oraz publiczne zapewnienie złożone przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie oraz pod opisem Usługi;

6.5.      Jeżeli Usługa jest niezgodna z Umową Sprzedaży, Klient może:

6.5.1.   żądać wykonania usługi poprawnie;

6.5.2.   Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, przy czym Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli brak zgodności Usługi z Umową Sprzedaży jest nieistotny.

6.6.      Wykonanie poprawne Usługi powinno nastąpić:

6.6.1.   w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Klienta o braku zgodności Usługi z Umową Sprzedaży;

6.6.2.   Bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;

6.6.3.   Na koszt Usługodawcy; oraz

6.7.      Klient złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, gdy:

6.7.1.   Brak zgodności Usługi z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował wykonać Usługę poprawnie;

6.7.2.   Brak zgodności Usługi z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży bez uprzedniego skorzystania z żądania ponownego wykonania Usługi;

6.7.3.   Z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie wykona od Usługi ponownie w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

6.8.      Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Usługi niezgodnej z Umową Sprzedaży pozostaje do wartości Usługi zgodnej z Umową Sprzedaży.

6.9.      Usługodawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.

6.10.    W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Usługodawca zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od uznania reklamacji. Usługodawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.11.     Zawiadomienia o niezgodności Usługi z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@transformacjarelacji.pl.

6.12.    Usługodawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

6.13.    Odpowiedź jest przekazywana Klientowi na Trwałym Nośniku.

6.14.    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Serwisu:

6.14.1.  Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Serwisu Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@transformacjarelacji.pl.

6.14.2.  Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

6.14.3.  Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

6.14.4.  Odpowiedź jest przekazywana Klientowi na Trwałym Nośniku.

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1.      Usługobiorca/Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@transformacjarelacji.pl.

7.2.      Konsument ma możliwość skorzystania ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, udostępnionego przez Usługodawcę. Formularz odstąpieni od umowy znajduje się w Załączniku nr 1.

7.3.      W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

7.4.    Usługodawca zwraca kwotę uiszczoną przez konsumenta tytułem zapłaty w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez konsumenta od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument.

7.5.    Termin 14 dni, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia zamówienia Usługi przez Konsumenta, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.

7.6.      Usługodawca po otrzymaniu od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy, potwierdzi Konsumentowi fakt otrzymania oświadczenia, przesyłając potwierdzenie jego odbioru na adres poczty elektronicznej konsumenta.

7.7.      Odstąpienie od umowy jest niemożliwe w przypadkach o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014. poz. 827 z późn. zm.) tj: (1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

7.8.    Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że traci prawo do odstąpienia od umowy, jeśli na jego życzenie Usługodawca wykona usługę w pełni, przed upływem 14 dni od chwili zawarcia umowy.

7.9.    Usługodawca może wypowiedzieć umowę w sytuacji, gdy Klient zataił informację, że w jego związku (1) ma miejsce przemoc (fizyczna/psychiczna) zagrażającą zdrowiu lub życiu lub (2) występuje aktywne uzależnienie od alkoholu lub substancji psychoaktywnych. Usługodawca może wypowiedzieć umowę również wtedy, gdy (3) jeden z partnerów w związku, wykazuje się obojętnością lub brakiem zaangażowania w pracę nad relacją lub (4) uzna, że okoliczności zewnętrzne lub wewnętrzne znacznie utrudniają lub uniemożliwiają mu rzetelne wykonanie pracy. W takich przypadkach wypowiedzenie następuje w formie pisemnej po uprzednim poinformowaniu Klienta.

7.10.    Usługodawca zwraca kwotę uiszczoną przez konsumenta tytułem zapłaty w przypadku o którym mowa w pkt 7.9 w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.      Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

8.2.      Zmiana Regulaminu:

8.2.1.   Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest.: (1) zmiany przepisów prawa; (2) zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

8.2.2.   Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

8.2.3.   Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami i korzystających ze Serwisu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

8.2.4.   W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

8.3.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.); ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.); RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

8.4.      Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą/Klientem będą w pierwszej kolejności rozwiązywane na drodze polubownej oraz postępowania reklamacyjnego.

8.4.1.   Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (1) w Polsce przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do trybu i procedur rozstrzygania sporów, dostępne są pod adresem www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci” – > „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”, (2) w Unii Europejskiej za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

8.4.2.   Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania Konsumenta.

8.5.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2023 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Transformacja relacji, e-mail: kontakt@transformacjarelacji.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jest podany poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zostaną zwrócone Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, jeżeli zostały takie pobrane, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania wiadomości o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności, jeżeli zostały takie pobrane, zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

ZAŁĄCZNIK NR 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat: Transformacja Relacji Witold Krzosek, kontakt@transformacjarelacji.pl

Ja [IMIĘ I NAZWISKO] w imieniu własnym informuję o odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi [proszę opisać przedmiot umowy]. Data zawarcia umowy to [data zawarcia umowy]. [IMIĘ I NAZWISKO kosumenta/-ów] [ADRES] [DATA] [PODPIS kosumenta/-ów] (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)